Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.

       Виховний процес у Болградському НВК здійснюється згідно Програми  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Орієнтири  передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.

 Метою  основних орієнтирів  виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей .

          Сучасний зміст виховання дітей - це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характе­ризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюється  для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил.

          Згідно   календаря  позакласних заходів відділу освіти Болградської районної державної адміністрації, річного плану школи в  Болградському НВК школі проходять декади  цінностей і якостей особистості , на  яких розвиваються і виявляються  власні ставлення учнівської молоді.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється  у патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.

Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності,терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим.

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом

Ціннісне ставлення до праці є визначальною складовою змісту виховання особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.

Ціннісне ставлення до себе - сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини.

   З  метою виховання у учнівській молоді поваги до закону і прав людини, підвищення рівня правової культури учнів і профілактики правопорушень,   в  Болградському НВК проходять   декади і тижні правового виховання, акція« 16 днів проти насильства», Всеукраїнський тиждень права, заходи з протидії булінгу.