Завантажити матеріали (2019-2020 уч.год) з виховної роботи                     

Нормативно -правові документи

*      Закон України Про загальну середню освіту

*      Конвенція про права дитини

*      Основні орієнтири виховання

*      Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні

*      Про затвердження Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей

*      Про затвердження Концепції державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном

*      Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя

*      Про охорону дитинства

*      Про молодіжні та дитячі громадські організації

*      Про освіту

*      Про Національну програму правової освіти населення

*      Про Національну доктрину розвитку освіти

 Посадова інструкція  класного керівника

1.Загальні положення

1.1 Ця посадова інструкція  розроблена на основі  тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складання інструкції враховано також рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому  закладі МОН України, затверджені наказом  Міносвіти України.

1.2 Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3 Класний керівник повинен мати вищу чи середню педагогічну освіту ( без вимог до стажу педагогічної роботи ).

1.4 Класний керівник підпорядковується  безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи ( з навчально-виховної роботи ).

1.5. У своїй  діяльності класний керівник керується  Конституцією і законодавством України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнівської молоді; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи.

2.Основними напрямами діяльності класного керівника є:

2.1 Створення сприятливих  умов для  індивідуального розвитку і формування  особистості учнів.

2.2   Формування колективу класу.

3.Посадові  обов’язки

Класний  керівник виконує такі  посадові обов’язки:

            3.1.Працює з учнями  закріпленого за ним класу.

            3.2.Вивчає особистість кожного учня в класі

            3.3.Створює сприятливе середовище і морально-психологічний клімат для кожного учня класу.

            3.4.Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування.

            3.5.Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості  учня,  вносить необхідні корективи в систему його виховання.

            3.6.Надає допомогу учням у навчальній діяльності.

            3.7.Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти.

            3.8.Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду ЗСЖ; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі.

            3.9.Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників  і виставлення в них оцінок.

3.10. Підтримує постійний контакт з батьками учнів, організовує і проводить батьківські збори.

3.11.Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та проведення  навчального процесу та проведення виховних  заходів.

3.12.Оперативно інформує адміністрацію школи  про кожен нещасний  випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської  допомоги.

3.13.Здійснює інструктаж  учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення  виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі, чи журналі  реєстрації інструктажів.

3.14.Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності  методичних об’єднань   та інших форм методичної роботи.

3.15.Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, громадських місцях.